Algemene voorwaarden

 

 • DEFINITIES

 • Nicky's Lingerie: een winkel in merkkleding voor lingerie, bad- en beenmode, welke via www.nickyslingerie.nl of het hierboven weergegeven adres bezocht kan worden
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en ene overeenkomst op afstand aangaat met Nicky's Lingerie
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

 • ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nicky's Lingerie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Nicky's Lingerie en consument.
 • Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
 • Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 • ARTIKEL 2 - HET AANBOD

 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Nicky's Lingerie gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Nicky's Lingerie niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • het bezoekadres waar de consument terecht kan;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 • Nicky's Lingerie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

 • ARTIKEL 3 - PRIJZEN

 • De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via de website gecommuniceerd. Eventuele verzendkosten worden separaat vermeld.
 • De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland van minder dan € 100,00  bedragen € 4,95. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

 • ARTIKEL 4 - BETALINGEN

 • Betaling kan ten minste geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, worden vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf met uitzondering van punt a. Betaling is onder meer mogelijk door:
  a. AfterPay.
  b. iDeal
  c. Overschrijving
 • In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Nicky's Lingerie te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

 • ARTIKEL 5 - LEVERING

 • Nicky's Lingerie streeft ernaar, is hiertoe echter niet verplicht, om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden.
 • De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na acceptatie van het aanbod, tenzij de consument zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daar tijdig over geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
 • Een bestelling wordt niet verzonden indien uitlevering niet compleet plaats kan vinden, tenzij met de consument anders is overeengekomen. Indien de levering ernstige vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen na acceptatie van het aanbod bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Nicky's Lingerie zal in dat geval voor onverwijlde terugbetaling zorgdragen.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Nicky's Lingerie kenbaar heeft gemaakt.

 • ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 • Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Voor bepaalde producten geldt uit hygienisch oogpunt het herroepingsrecht niet.
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Retouren, welke per post verzonden worden en onvoldoende zijn gefrankeerd worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Nicky's Lingerie dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 • Nicky's Lingerie accepteert uitsluitend retouren welke begeleid worden door het ingevulde retourformulier.
 • De consument kan de goederen ook persoonlijk retourneren op het vestigingsadres van Nicky's Lingerie.

 • ARTIKEL 7 - GARANTIE

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 • Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de verzendkosten voor rekening van Nicky's Lingerie.
 • Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument.
 • Er kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt:
  - bij beschadiging door opzet of nalatigheid
  - bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
  - bij normale slijtage
  - bij beschadiging door het niet (juist) inachtnemen van de gebruiksaanwijzing
 • De verleende garantie geldt onverminderd de rechten die de consument heeft op basis van de wet.

 • ARTIKEL 8 - KLACHTENREGELING

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Nicky's Lingerie.
 • Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Nicky's Lingerie binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 • ARTIKEL 9 - SPAARSYSTEEM

 • Nicky's Lingerie kent een spaarsysteem bij aankopen door de consument
 • Bij iedere aankoop wordt duidelijk weergegeven hoeveel spaarpunten er worden toegekend en wat daarvan de waarde in euro's is.
 • Uitgereikte spaarpunten kunnen uitsluitend worden gebruikt als betaalmiddel bij volgende aanschaffingen bij Nicky's Lingerie en zijn niet tegen geld inwisselbaar.
 • Spaarpunten worden alleen toegekend bij aankoop van producten.
 • Bij acties behoudt Nicky's Lingerie zich het recht voor geen spaarpunten toe te kennen.
 • Over verzendkosten en andere bijkomende kosten worden geen spaarpunten toegekend.
 • Het spaarsysteem kan te allen tijde door Nicky's Lingerie worden gewijzigd of beëindigd. Wijziging of beëindiging zal duidelijk aan de consument worden aangekondigd. De spaarpunten blijven tot 6 (zes) maanden na beëindiging geldig. Daarna vervallen de spaarpunten zonder dat daar een vergoeding in welke vorm dan ook tegenover staat.
 • Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht door de consument komen reeds toegekende spaarpunten te vervallen voor de geretourneerde artikelen.

 • ARTIKEL 10 - OVERMACHT

 • Nicky's Lingerie heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Nicky's Lingerie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 • ARTIKEL 11 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

To Top